Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami (PPiOPO) z siedzibą w Krakowie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 stycznia 2013 roku. Łączna powierzchnia upraw pod osłonami w dyspozycji Członków Stowarzyszenia wynosi 480 ha.

Statutowymi celami Stowarzyszenia są:
1. Reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi a także reprezentowanie Członków Stowarzyszenia w stosunku do osób trzecich oraz współpraca w zakresie procesów legislacyjnych;
2. Podnoszenie wiedzy i umiejętności efektywnego gospodarowania członków Stowarzyszania;
3. Upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu warzywnictwa pod osłonami a także współudział w pracach badawczych i naukowych;
4. Wspieranie działań dotyczących edukacji członków Stowarzyszenia, w tym w zakresie ekologii i ochrony środowiska;
5. Wymiana informacji rynkowej dotyczącej warzyw szklarniowych ze szczególnym uwzględnieniem pomidorów i ogórków szklarniowych;
6. Promowanie wysokiej jakości polskich warzyw szklarniowych oraz ich spożycia ze względu na walory zdrowotne i smakowe;
7. Dbałość o wysoką jakość pomidorów i ogórków;
8. Szerzenie wśród producentów wiedzy w zakresie zasad wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w państwach Unii Europejskiej;
9. Wytwarzanie atmosfery zrozumienia, zaufania i szacunku do środowiska ogrodniczego oraz wzajemnej pomocy;
10. Tworzenie postaw sprzyjających integracji ogrodników – producentów warzyw pod osłonami;
11. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego ogrodnictwa polskiego;
12. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

Postawione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Współpraca ze wszystkimi podmiotami w procesie stanowienia i stosowania prawa, a w szczególności wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących aktów prawnych i ich projektów oraz przepisów związanych z produkcją warzyw pod osłonami;
2. Organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów, wystaw, targów, wyjazdów edukacyjnych w tym przy wsparciu środkami publicznymi dostępnymi na ten cel oraz udział w tych przedsięwzięciach;
3. Inicjowanie i rekomendowanie rozwiązań systemowych korzystnych dla rozwoju sektora warzyw szklarniowych;
4. Współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami lub samodzielne działanie w zakresie wdrażania nowych środków produkcji, technologii, a także przepływu informacji i wymiany doświadczeń;
5. Wspieranie oraz inspirowanie studiów, analiz, badań i innych form działalności, których celem jest zapewnienie rozwoju ogrodnictwa, w tym rozwoju sektora warzyw szklarniowych;
6. Działania związane z szeroko rozumianą integracją Członków Stowarzyszenia;
7. Powoływanie i organizowanie działalności komisji, komitetów branżowych, grup roboczych i innych zespołów tematycznych, działających na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa Członków Stowarzyszenia;
8. Współpracę i stowarzyszanie się z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze; 9. Monitorowanie cen oraz pomoc w zakupach środków produkcji;
10. Starania w poszukiwaniu nowych rynków zbytu;
11. Prowadzenie działalności popularyzującej cele działania Stowarzyszenia np. wydawnictwa, reklamy;
12. Stowarzyszenie może być również podmiotem umów dotyczących wspólnego działania dla realizacji własnych celów statutowych.