Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters w drupal_get_feeds() (linia 394 z /archiwum-chasno/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2394 z /archiwum-chasno/includes/menu.inc).

Dowód Osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.

Ponadto dowód osobisty uprawnia obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te pastwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

1. od ukończenia 18 roku życia,

2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Od 1 maja 2004 r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być wydawany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

3. osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

4. na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Kiedy dowód osobisty podlega wymianie?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

 

Z dniem 1 stycznia 2009r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1198), na podstawie których unieważniane są z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wynosi 4 miesiące. Mówi o tym art. 43 niżej wymienionej ustawy.

Aby otrzymać dowód osobisty, należy złożyć  następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie wniosek o wydanie dowodu osobistego. WNIOSEK SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE
Do wniosku dołącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45×35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji na wprost (tzw. zdjęcie biometryczne), z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński nie wymaga się załączania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chąśnie;

- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane;

- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?

- Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

- Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

- Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony

Czas ważności dowodu osobistego ustalany jest w chwili składania wniosku o jego wydanie.

Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego?

Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłat.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

1. utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

REGULACJA PRAWNA

Wydawanie dowodów osobistych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych - tekst jednolity (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zmianami)., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112, poz.1182 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz.1110 ze zmianami).

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni