Komunikat o błędzie

 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters w drupal_get_feeds() (linia 394 z /archiwum-chasno/includes/common.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2394 z /archiwum-chasno/includes/menu.inc).

Stypendium szkolne

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, innych pomocy naukowych oraz ubrania i obuwia sportowego.

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegów, stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z ustawą uczeń może otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 94,40 zł i nie więcej niż 118,00 zł.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł .

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Uczniom klas zerowych
 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie). 
 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

(odpowiednio do sytuacji ucznia)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z ostatniego miesiąca pracy uzyskanych przez danego członka rodziny,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy oraz decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty,
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego, wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego określające sposób opodatkowania oraz wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzję ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • pisemne oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy dot. prawa lub braku prawa do zasiłku oraz zaświadczenia o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów na rzecz osób w rodzinie (potwierdzone odpisem wyroku sądu i przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
 • w przypadku alimentów zasądzonych lecz nieotrzymywanych – aktualne zaświadczenie komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia,
 • w przypadku studiujących członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 • inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioski o stypendium szkolne można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chąśnie (Pokój 15) od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do 15.00 w terminie od 01 września do 15 września.