Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters w drupal_get_feeds() (linia 394 z /archiwum-chasno/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2394 z /archiwum-chasno/includes/menu.inc).

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC - Wójt Dariusz Reczulski
Zastępca Kierownika USC - Dorota Bogusz-Kurczak
Pracownik Eliza Ciąpała
Pok. nr 16,  
tel. 46 838 14 23, 46 838 14 25, wew.12  
tel./fax:46 838-13-64, wew.12  
Nr konta bankowego: 29 9288 1112 1014 7164 2000 0010 BSZŁ o/Chąśno  
 
 
Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Dowód zapłaty należnej opaty skarbowej.
OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
22 zł - za odpis skrócony,
33 zł - za odpis zupełny,
24 zł - za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
26 zł - za inne zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu.
UWAGI:
 
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykaże interes prawny.
Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Chąśnie znajdują się księgi Stanu Cywilnego od 1946 roku.
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
 
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
OPŁATY:
 
39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu.
UWAGI:
 
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akta stanu cywilnego.
Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo; akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z poźn. zm).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poźn. zm).
 
 
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być w akcie zamieszczone.
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
OPŁATY:
 
39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu.
UWAGI:
 
Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akta stanu cywilnego.
Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.
Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.
Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z poźn. zm ).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poźn. zm ).
 
 
Zgłoszenie urodzenia dziecka
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przed rozwodem.
Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.
Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.
Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC w Chąśnie.
OPŁATY: Zwolnione z opłat.
 
UWAGI:
 
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,
lekarz albo położna.
Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z poźn. zm).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. z poźn. zm).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poźn. zm).
 
 
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
OPŁATY:
 
50 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu.
UWAGI:
 
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.
Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC w Chąśnie
W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z poźn. zm).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poźn. zm).
 
 
Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
OPŁATY:
 
39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.
UWAGI:
 
Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poźn. zm ).
 
 
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Chąśnie.
Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych), jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
OPŁATY:
 
84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu.
UWAGI:
 
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poźn. zm).
 
 
Zgłoszenie zgonu
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
Książeczka wojskowa osób, które ją posiadają.
Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
OPŁATY: Zwolnione z opłat.
 
UWAGI:
 
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
małżonek lub dzieci zmarłego,
najbliżsi krewni lub powinowaci,
osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
PODSTAWA PRAWNA:
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm).